Ontdek alle netwerkevenementen in 2021!

ONTDEKKEN
Financieel
 • 06 october
 • 2020
 • 14 minuten om te lezen
 • Ivo Spildooren

Je belastingaangifte rechtzetten met ambtshalve ontheffing


Auteur: Ivo Spildooren van 8u51

Overkomt het je soms dat je na een drukke periode vaststelt dat bepaalde documenten, zoals een belastingaanslag, zijn blijven liggen? Dat bepaalde rekeningen onbetaald zijn gebleven? Voor dat laatste bestaat een eenvoudige oplossing: betalen. Het eerste kan echter leiden tot onoverkomelijke problemen. Bestaat er dan echt geen mogelijkheid meer om een belastingaanslag, waarmee je niet akkoord kan gaan, aan te vechten na de normale bezwaartermijn van zes maanden? Misschien wel, maar dan moet aan bepaalde voorwaarden voldaan worden.

 

Bezwaar versus ambtshalve ontheffing

Beide elementen, bezwaar en ambtshalve ontheffing, zijn instrumenten die door de belastingplichtige kunnen worden aangewend in het kader van de administratieve procedure bij de vestiging van de directe belastingen. De termijn waarbinnen je kan melden dat je niet akkoord bent met een belastingaanslag bedraagt zes maanden. Bovendien dient het bezwaar gemotiveerd te zijn, hoe miniem ook.

Deze voorwaarde dient mijns inziens au sérieux genomen te worden; een niet gemotiveerd bezwaarschrift voldoet niet aan de wettelijke voorwaarden en de fiscus moet dit niet aanvaarden, zelfs al heeft de belastingplichtige de mogelijkheid om te allen tijde nieuwe bezwaren toe te voegen aan een lopend bezwaar. Er moet dan wel al een geldig bezwaar beschikbaar zijn uiteraard.

Ben je te laat om een bezwaar in te dienen, dan kan toch een wijziging van een belastingaanslag gevraagd worden in een beperkt aantal gevallen.

 

Omstandigheden waarbij ambtshalve ontheffing mogelijk is

Het is nuttig om te weten dat deze mogelijkheid voorhanden is, zelfs in die gevallen waar de bezwaartermijn al lang verstreken is. Ontheffing van ambtswege wordt namelijk toegestaan indien de te hoge belastingaanslag wordt vastgesteld door de administratie, of aan hen wordt gesignaleerd binnen een termijn van 5 jaar. Deze termijn begint te lopen op 1 januari van het jaar waarin de belasting is gevestigd.

 

Materiële vergissingen

Stel, je hebt bij het invullen van je belastingaangifte de onvergeeflijke fout gemaakt om de beroepsinkomsten, die volgens de fiche 31.580,80 EURO bedragen, in te schrijven als 35.180,80 EURO. Dit heb je om diverse redenen niet gemerkt bij de ontvangst van het aanslagbiljet (in normale omstandigheden zou je 1.208 EURO [AN11] terug moeten krijgen, maar hierdoor moet je nu 530 EURO bijbetalen en dat vind je niet echt onoverkomelijk). Het daaropvolgende jaar doe je een beroep op de knowhow van een professional die merkt dat, alhoewel er weinig veranderd is aan de inkomsten en aftrekken, er deze keer een teruggave te verwachten is. Je gaat op onderzoek naar het verschil met de aanslag van het vorig jaar en ontdekt de fout. Ondertussen is de normale bezwaartermijn natuurlijk al lang verstreken. In eerste instantie geeft dit aanleiding tot machteloze woede. Maar diezelfde professional legt jou gelukkig haarfijn uit dat je in dergelijk geval gebruik kunt maken van de mogelijkheid van de ambtshalve ontheffing.

Kortom, materiële vergissingen zijn rekenfouten, schrijffouten of redeneerfouten omtrent de samenstelling van het bedrag van de belastbare inkomsten of de belastbaarheid ervan.

 

Nieuwe gegevens

Het kan voorkomen dat de belastingplichtige, nadat hij zijn aangifte op deugdelijke wijze heeft ingevuld en tijdig naar de administratie heeft verzonden, kennis krijgt van gegevens die bepaalde elementen van zijn aangifte beïnvloeden. Indien dit ‘nieuw feit’ van die aard is dat de administratie hiervan niet op de hoogte was, en dat dit ook voorheen nooit is aangevoerd, dan kan dit aanleiding geven tot een ambtshalve ontheffing.

Deze nieuwe gegevens moeten uiteraard wel doen blijken dat er een overbelasting bestaat.

De belastingplichtige moet van zijn kant bewijzen dat het laattijdig inroepen van de nieuwe bewijsvoering gewettigd is. Oorzaken kunnen bijvoorbeeld zijn dat bepaalde documenten (boekhouding, bankstukken, facturen, wettelijke boeken..) van de belastingplichtige zijn vernietigd wegens brand, overstromingen, diefstal… Indien de belastingplichtige achteraf, bijvoorbeeld bij ontvangst van een betalingsherinnering van een leverancier het bewijs krijgt dat een bepaalde kost moet opgenomen worden waardoor het belastbaar resultaat daalt, kan hij daarvoor beroep doen op deze procedure.

 

Dubbele belasting

Een dubbele belasting komt voor wanneer eenzelfde belastbaar bestanddeel door twee afzonderlijke belastingen wordt getaxeerd. Daarbij is het noodzakelijk dat de ene belasting de andere wettelijk uitsluit. Buitenlandse inkomsten, die in het buitenland getaxeerd zijn, dienen in België te worden vrijgesteld. Indien om één of andere reden deze inkomsten desalniettemin belast zijn kan de belastingplichtige hiervan een ambtshalve ontheffing vragen.

Een ander voorbeeld van dubbele belasting betreft het tweemaal aangeven van hetzelfde inkomen, bijvoorbeeld omdat een fiche te laat is toegekomen bij de belastingplichtige. Het kan dan zijn dat hij de fiche opneemt in het inkomen van het jaar waarin hij de fiche krijgt , terwijl de inkomsten reeds zijn opgenomen in het vorige jaar. Deze dubbele taxatie kan ongedaan worden gemaakt via een ambtshalve ontheffing.

 

Laat je bijstaan door een professional

Belastingen zijn geen eenvoudige materie. Je boekhouder kan je al heel wat wijzer maken, maar er zijn nog tal van accountants en fiscalisten die de wetgeving door en door kennen. Je kan met al je vragen over belastingen en je bedrijfscijfers bij Ivo Spildooren terecht.

Gerelateerde artikels


Financieel
 • 430
 • 3 minuten
Blijf financieel gezond, ook in crisistijden
Financieel
 • 312
 • 3 minuten
Spaar voor je pensioen met VAPZ en IPT
Financieel
 • 1557
 • 4 minuten
Boekhouding: verticale analyse van de resultatenrekening
Financieel
 • 497
 • 3 minuten
Facturen innen is meer dan de telefoon nemen